Regionalna konferencija “EU Proširenje na raskršću”

ZAJEDNIČNA DEKLARACIJA

 

 Mi, članovi Podgoričkog kluba

 Reafirmirajući temeljne principe Podgoričkog kluba u definisanju zajedničke "Vizije za Zapadni Balkan 2030" i "Novog Narativa za Zapadni Balkan",

 Pozdravljajući akt Komunikacije Komisije „Vjerodostojna perspektiva proširenja za pojačani angažman EU na Zapadnom Balkanu“ od 6. februara 2018.

 Priznajući postignuti napredak zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u procesu integracije u EU,kao i njihovo opredjeljenje da se usklade sa Sofijskom deklaracijom sa samita EU-a i Zapadnog Balkana održanog u Sofiji 17. maj 2018.

 Imajući u vidu zaključke Vijeća za proširenje i proces stabilizacije i pridruživanja od 26. juna 2018.

 Dajući potpunu podršku potpisivanju Prespanskog Sporazuma koji je doprineo regionalnoj stabilnosti, intenziviranju regionalne saradnje i jačanju euroatlantske perspektive Regiona,

 Naglašavajući potrebu za pojačanim intenzitetom u sprovođenju reformi agende EU sa posebnim naglaskom na vladavini prava, naročito borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala i nasilnog ekstremizma, dobrog upravljanja i jačanju demokratskih institucija, reformi javne administracije i temeljnih prava u skladu sa ciljevima UN-a za održivi razvoj.

 Potvrđujući da Euro-Atlantska agenda za Zapadni Balkan nema alternative i pri tome pozivajući na mobilizaciju cijelog društva,primjenjujući princip sveobuhvatnosti u implementaciji hitnih reformskih prioriteta,

 Pohvalivši ulogu Vijeća za regionalnu saradnju u unapređenju regionalne saradnje i sprovođenju Višegodišnjeg akcijskog plana za regionalnu ekonomsku integraciju, kao jednog od glavnih rezultata Berlinskog procesa, kao i podršku integraciji Zapadnog Balkana u EU,

Ističući da je kredibilna perspektiva pristupanja ključni pokretač za transformaciju društva kroz unutrašnje reforme,čime se doprinosi izgradnji demokratskih kapaciteta i jačanju regionalne saradnje

Uzimajući u obzir unutrašnje političke događaje u EU i aktualni geo-politički kontekst.

 SAGLASILI SMO SE

 Da pozovemo Evropsku uniju i njene lidere na očuvanje kredibilne perspektive pristupanja, zasnovanu na striktnim ali pravednim kriterijima pristupanja u skladu sa individualnim zaslugama i dostignućima svake države,

 Da pozovemo države kandidate i države potencijalne kandidate da nastave sa sprovođenjem reformi ne samo radiispunjenje postavljenih preduslova EU, već i ubrzavanje procesa društveno ekonomskog usaglašavanja sa EU;

 Da pozdravimo rezultate izbora u EU u kojima su snage na strani proširenja pobjedile u velikoj većini

 Da istaknemo važnost održavanja dobre dinamike proširivanja usvajanjem strateških odluka za sve države u pregovorima, za države kandidate i potencijalne kandidate.

 U ovom kontekstu, od ključne je važnosti usvojiti odluku o datumu za otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

 Dalje odlaganje donošenja ovih odluka u sadašnjem geopolitičkom i geoekonomskom kontekstu moglo bi imati štetan uticaj i na unutrašnjem i na regionslno nivou.Svjedoci smo izazova globalnom poretku zasnovanom na demokratskim i zajedničkim vrijednostima društva i njihovim mogućim negativnim uticajem na Zapadni Balkan.

Retrogradne politike podjele, suprotstavljene regionalnoj saradnji, koje podstiču izolacionizam, politiku odvraćanja i koje su utemeljene na populizamu umjesto na zajedničkim vrijednostima i evropskim standardima, nažalost, nisu samo daleka istorijska sjećanja i predstavljaju ozbiljnu prijetnju Zapadnom Balkanu.

Te identitetske politike izgleda dobijaju svoju rastuću globalnu važnost, prijeteći da dodatno devalviraju koncept zajedničkih vrijednosti i multilateralizma, demokratskih normi i prava i slobode pojedinaca.

Na 20. godišnjici od promovisanja Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu koji je pokrenut u Sarajevu kao sveobuhvatna strategija građenja odnosa sigurnosti, stabilnosti i razvoja nakon užasnih ratova, mi, članovi Podgoričkog kluba, izražavamo našu spremnost učiniti sve kako bi spriječili da Zapadni Balkan ponovo bude žrtva retrogradnih ideja i trendova.

Mi, dakle, pozivamo EU i sve relevantne donosioce odluka u medjunarodnoj zajednici da se pridruže našem naporu prepoznajući izazove i pružajući pomoć u zaštiti Evropskog narativa o proširenju,pomirenju i integraciji ne samo kroz birokratske nirme i Acquis Communitaire već i kroz odvažane i odlučne političke odluke.