Novi narativ za Zapadni Balkan - Vizija 2030

1. Forum „Nauka i inovacije Vizija 2030 za Zapadni Balkan“

Uslijed skorašnjih istorijskih okolnosti, Region Zapadnog Balkana suočava se sa zajedničkim izazovima u oblasti istraživanja i inovacija, poput snažnog odliva talenata - mladih istraživača, niskog stepena ulaganja u istraživanje i razvoj, slabih veza između nauke i privrede, nedostatka velikih konkurentnih istraživačkih infrastruktura itd. Nasuprot tome, ovaj Region je u prošlosti imao intenzivan tehnološki razvoj i ostvario značajne naučne doprinose na evropskom nivou. Proces integracije u Evropski istraživački prostor i Uniju inovacija postavlja nove mogućnosti i izazove za Zapadni Balkan koje bi se mogle najefikasnije implementirati kroz širok spektar međunarodnih inicijativa za saradnju.

U prvom dijelu Foruma, ključni govornici predstaviće viziju i ulogu glavnih evropskih partnera u oblasti istraživanja i inovacija, kao i moguće instrumente podrške Regionu od strane ovih institucija.

Zemlje Zapadnog Balkana su usred snažnih reformskih procesa, prvenstveno sa namjerom da transformišu svoje ekonomije u globalno konkurentne ekonomije zasnovane na znanju. Pametan rast postao je jedan od glavnih stubova razvoja svake države. Stoga, tokom naredne panel sesije, predstavnici Vlada iz Regiona nadležni za politiku istraživanja i inovacija razgovaraće o sadašnjim prioritetima i naporima svojih zemalja u postizanju ovog cilja, prepoznavajući uzajamne interese i načine na koje bi mogli da ih zajednički ostvare na najefikasniji način.

Prezentacije planirane za poslednji panel biće posvećene ulozi prava intelektualne svojine, transferu tehnologija, centrima izvrsnosti, naučnim i tehnološkim parkovima kao ključnim elementima za razvoj efikasnog inovacionog ekosistema. Takođe, biće predstavljena potreba za vrhunskom i konkurentnom istraživačkom infrastrukturom. Cilj ove sesije je da predstavi najbolje prakse i ključne faktore uspjeha u najmeri da inspiriše Region Zapadnog Balkana, ali i da uspostavi glavne elemente potrebne za funkcionalni i održivi inovacioni ekosistem.